Polityka prywatności

SZANOWNI PAŃSTWO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE... (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanym RODO, które w dniu 25.V.2018r. weszło w życie,
informujmy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o sposobie i celach przetwarzania tych danych jest firma BASENY KĄPIELOWE Biuro Budowy, Projektów i Doradztwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Rubinowej 2a, 44-121 Gliwice
tel. : 32/ 332-69-11, adres e’mail : baseny@kapielowe.pl

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

2.1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu :
a/ nawiązania i realizowania współpracy
b/ prowadzenia korespondencji
b/ zawarcia i realizacji umów, zleceń, transakcji
c/ rozliczenia umów, zleceń, transakcji
d/ rozpatrzenia reklamacji
e/ dochodzenia i obrony w razie ewentualnych wzajemnych roszczeń

2.2    Zgodność przetwarzania z prawem wynika z :
a/ niezbędności dla zawarcia umowy lub podjęcia działań na żadanie osoby,
     której dane dotyczą przed podpisaniem umowy - art.6 ust.1, pkt b.
b/ obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - art.6 ust.1, pkt c.
c/ prawnie uzasadnionego interesu Administratora –  tj. wykonywania
     czynności zgodnych z zakresem działalności dla których Spółka została
     powołana art.6 ust.1, pkt f.
    
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla zawarcia i realizacji umowy oraz podtrzymania współpracy dla której konieczny jest kontakt korespondencyjny (w tym mailowy) i telefoniczny. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości realizacji w/w celów.
        
3. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą :
podmioty świadczące na rzecz firmy usługi informatyczne i usługi prawne
operatorzy usług pocztowych, kurierskich i transportowych
banki w zakresie realizacji płatności
inwestorzy, generalni wykonawcy, firmy współpracujące przy realizacji inwestycji
organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa

4. Państwo trzecie i organizacje międzynarodowe.

Państwa dane osobowe NIE będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

5. Okres przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu nawiązania współpracy przy realizacji przyszłych projektów/inwestycji – do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

  • Przysługuje Państwu prawo do  :
  • dostępu do treści swoich danych osobowych
  • sprostowania (poprawiania, aktualizacji) swoich danych
  • usunięcia danych osobowych
  • ograniczenia ich przetwarzania
  • przenoszenia danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych


7. Profilowanie

Państwa dane osobowe NIE będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Z poważaniem

BASENY KĄPIELOWE
Biuro Budowy, Projektów i Doradztwa Sp. z o.o.